Školní řád

Školní řád ZUŠ G. Mahlera v Humpolci

Ředitel Základní umělecké školy Gustava Mahlera, Školní 701, 396 01 Humpolec vydává na základě zákona 561/2004 Sb., § 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32 následující školní řád.

Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých oborech a připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé.

Školní řád upravuje:

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • provoz a vnitřní režim školy
 • podmínky zacházení s majetkem školy ze strany, žáků a studentů
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci a studenti mají právo:

 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

Práva uvedená v odstavcích b) a c) mají také zakonní zástupci nezletilých žáků. Na informace podle odstavce b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

Žáci a studenti jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni – zejména – zákaz kouření a používání dalších návykových látek v celém areálu školy, nenosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty ohrožující zdraví ostatních žáků, nepoužívat mobilní telefony během výuky, neotvírat okna, k otevřeným oknům nepřistupovat, nemanipulovat bez dozoru pedagoga s elektrospotřebiči, topnými tělesy a vybavením učeben
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších osob pověřených ředitelstvím školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním předpisem
 4. účinkovat na koncertech a vystoupeních organizovaných školou a navštěvovat další kulturní i jiné akce související se základním uměleckým vzděláváním a činností jednotlivých oborů
 5. zúčastňovat se postupových a ostatních zkoušek určených ředitelstvím školy
 6. řádně pečovat o svěřený a zapůjčený majetek školy – škody způsobené na tomto majetku jsou povinni uhradit v plné výši
 7. nepoškozovat osobní věci spolužáků a ostatních zaměstnanců školy – škody způsobené na tomto majetku též hradí v plné výši
 8. při ukončení studia v ZUŠ odevzdat třídnímu učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky

Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:

 1. a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 2. b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování písemnou omluvou, ústně, nebo telefonicky – v případě delší nepřítomnosti podat nejpozději do tří dnů zprávu učiteli hlavního oboru nebo ředitelství ZUŠ

Pokud je žák nebo student nemocen nesmí docházet do školy z důvodu možného ohrožení zdraví ostatních žáků a pracovníků.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. na vyzvání ředitele školy, nebo učitele hlavního oboru se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování písemnou omluvou, ústně, nebo telefonicky – v případě delší nepřítomnosti podat nejpozději do tří dnů zprávu učiteli hlavního oboru, nebo ředitelství školy
 5. poskytnout podle § 28 školského zákona následující informace pro potřeby školní matriky – týká se i zletilých studentů:
  • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu
  • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
  • údaje o tom zda je žák, nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení
  • popřípadě údaj o tom zda je žák sociálně znevýhodněn – tento údaj není povinný
  • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání – tento údaj je nutný zejména u žáků dechových nástrojů
 6. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
 7. označení školy ve které se žák, nebo student vzdělává

Přijímaní nových žáků

Zájemci o studium v ZUŠ jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. O jiném způsobu přijetí rozhoduje ředitel školy. Termín talentové zkoušky zveřejní škola nejméně 14 dní před jejím konáním. Přezkoušení provádí dvoučlenná zkušební komise jmenovaná ředitelem školy.

Uchazeči o studium jsou povinni podat na ředitelství ZUŠ řádně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. Zletilí uchazeči předkládají doklad o studiu na jiné škole. Zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák může požádat o předložení zápisu talentové zkoušky.

O výsledku talentové zkoušky jsou zákonní zástupci, nebo zletilí uchazeči informování buď Písemnou nebo ústní formou a to v nejkratším možném termínu. V ZUŠ mohou studovat též dospělé osoby a to po vykonání talentové zkoušky. O zařazení žáků do jednotlivých oborů rozhoduje ředitel školy.

Organizace studia

Ukončení studia během školního roku je možné pouze z vážných, především zdravotních důvodů. O všech případech rozhoduje výhradně ředitel školy po obdržení písemného zdůvodnění zákonným zástupcem žáka. Žáci přípravného ročníku mohou ukončit studium kdykoliv během školního roku rozhodnutím zákonného zástupce, nebo na doporučení jejich vyučujícího. Ostatní žáci mohou ukončit studium vždy na konci školního roku.

Žáci postupují do vyššího ročníku na základě vykonání postupové zkoušky v daném termínu.

Mimořádně nadaného žáka lze po vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů přeřadit do vyššího ročníku a to na konci prvního, nebo druhého pololetí. Komise pro postupovou zkoušku je nejméně tříčlenná a jmenuje jí ředitel školy.

Postupovou zkoušku může žák vykonat pouze jednou. Způsob postupové zkoušky určí ředitel školy po dohodě s vyučujícím příslušného oboru. Bez vykonání této zkoušky nemůže žák postoupit do vyššího ročníku. Žáci výtvarného oboru obhajují postup do vyššího ročníku závěrečnou výtvarnou prací. V případě, že žák nezvládá při postupové zkoušce učivo podle učebního plánu, nebo neobhájí závěrečnou výtvarnou práci, je jeho studium ukončeno. Žák s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který v příslušném období nesplnil učební plán, může být přeřazen zpět do základního studia. Ředitel školy může též nařídit komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Žák, který nemohl být na konci druhého pololetí hodnocen, může v odůvodněných případech opakovat ročník. O tomto rozhoduje ředitel školy spolu s učitelem hlavního oboru. Všichni žáci ZUŠ musí odevzdat během měsíce dubna učiteli hlavního oboru řádně vyplněnou přihlášku k pokračování studia.

Žák může být vyloučen, pokud jeho zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, nebo nedohodne s ředitelem školy termín jiný. Totéž platí i pro zletilé žáky a studium pro dospělé.

Žák může být dále vyloučen:

 • za závažné porušení školního řádu
 • za neomluvené vyučovací hodiny z hlavního předmětu přesahující 12 hodin za školní rok
 • za úmyslné fyzické napadení a hrubý slovní útok na spolužáka, nebo zaměstnance školy

O vyloučení žáka je jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od rozhodnutí ředitele školy.

Organizace výuky

Otevírání budovy je jištěno v dopoledních hodinách elektronickým zařízením. Volný vstup do budovy je umožněn 15 minut před zahájením výuky – zpravidla ne dříve než ve 12:15 hodin. Zavírání budovy provádí správce - nejdříve však 15 minut po ukončení řádné výuky. Do budovy je zákaz vstupu cizím osobám a žákům, kteří nejsou přihlášeni ke studiu v ZUŠ.

Žáci přicházejí do budovy nejdříve 10 minut před zahájením jejich výuky podle rozvrhu hodin. Na chodbách se chovají tiše, aby nenarušovali probíhající výuku. Zejména žáci, kteří přicházejí na kolektivní výuku zachovávají v prostorách prvního patra školy klid.

Osobní věci jako oděv a obuv si berou žáci do učeben. Pouze žáci kolektivních předmětů nechávají tyto věci v šatnách, které jsou po zahájení výuky uzamčené.

Rozvrhy hodin, podle kterých dochází žáci do výuky jsou vyvěšěny na dveřích příslušných učeben. Žáci nosí do školy požadované učební pomůcky a žákovský sešit.

Při příchodu učitele do třídy zdraví žáci povstávím, nebo jiným způsobem dle povahy vyučovaného předmětu. V budově školy i mimo ní zdraví žáci všechny zaměstnance a také jím dávají přednost při vstupu. Nepřijde-li učitel do 10 ti minut po začátku vyučování podle rozvrhu hodin, oznámí žáci tuto skutečnost ředitelství ZUŠ, nebo jinému přítomnému učiteli.

Žáci nesmí opouštět budovu během vyučování. V případě, že se z nějakého důvodu nekoná řádná výuka a zákonný zástupce nezletilého žáka o tom nemohl být předem informován, počká žák v budově školy po celou dobu trvání vyučovací lekce dle řádného rozvrhu.

Při opožděném příchodu do vyučování je žák povinnen omluvit se učiteli.

Ředitel školy může v době řádného vyučování vyhlásit z technických nebo organizačních důvodů max. 5 volných dnů (tzv. ředitelské volno).

Škola organizuje koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce, které souvisejí s výchovně vzdělávacím programem. Účinkování mimo rámec školy, pro jiné subjekty, konzultují žáci s učitelem příslušného oboru.

Před vstupem do budovy si žáci řádně očistí svoji obuv a před vstupem do učebny se přezují.

Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Rodiče čekají na žáky na chodbách, nebo po dohodě s vyučujícím i v učebně. Žáci nesmí používat během výuky mobilní telefony. Odkládání osobních věcí jako jsou jízdní kola a pod je v budově zakázáno.

Délka vyučovacích lekcí je stanovena takto:

 • 0,5 vyuč. lekce - 25 minut
 • 1 vyuč. lekce – 45 minut
 • 1.5 vyuč. lekce – 70 minut

Jednotlivé vyučovací lekce jsou odděleny 5 ti minutovými přestávkami. Lekce je možné slučovat podle vnitřního předpisu ZUŠ G. Mahlera Humpolec.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o zákl. um. vzdělávání.

 1. žákům přípravného studia je na konci školního roku vydáno potvrzení o absolvování studia,ostatním žákům se vydává vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení
 2. hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,slovně nebo kombinací obou způsobů, o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy
 3. další zvláštnosti v hodnocení se řídí zák. 561/2004 Sb., § 51 a 52
 4. dílčí výsledky ve vzdělávání jsou vyjádřeny vyučujícím slovně nebo písemně známkoudo žákovského sešitu po skončení jednotlivých lekcí
 5. žák je v případě použití klasifikace hodnocen těmito stupni:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – uspokojivý
  • 4 – neuspokojivý
 6. žák je dále na vysvědčení, nebo výpisu vysvědčení celkově hodnocen takto:
  • prospěl (a) s vyznamenáním
  • prospěl (a)
  • neprospěl (a)
 7. nelze-li ze závažných příčin hodnotit žáka za první pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín s ukončením nejpozději do hodnocení za druhé pololetí
 8. nelze-li ze závažných příčin hodnotit žáka za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín s ukončením nejpozději do konce měsíce srpna příslušného školního roku
 9. ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více jak pět let uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání, uvolní žáka z vyučování a hodnocení je platné v rozsahu uznaného vzdělání
 10. ředitel školy může ze zdravotních, nebo i jiných závažných důvodů uvolnit žáka z pravidelné docházky do některého povinného předmětu na jeden školní rok, nebo jeho část zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek tohoto předmětu
 11. má-li zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti hodnocení během školního roku, může do tří dnů, kdy se prokazatelně o hodnocení dozvěděl požádat písemně ředitele školy o přehodnocení formou komisionální zkoušky toto přezkoušení se musí konat nejpozději do 14 ti dnů od doručení žádosti, nebo v termínu dle dohody
 12. proti rozhodnutí zkušební komise není odvolání

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém školství.

Výši úplaty stanovuje ředitel školy na období školního roku po projednání s výborem SRPDŠ a schválením zřizovatelem školy – Městským úřadem v Humpolci. Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o výši školného prokazatelným způsobem.(např. písemnou formou na informačních tabulích v prostorách budovy ZUŠ).

Způsob úhrady školného stanovuje ředitel školy. Školné se uhrazuje pololetně a to převodem příslušné částky na účet školy. Ředitelství školy informuje písemnou formou prostřednictvím učitelů příslušných oborů žáky a jejich zákonné zástupce o výši úplaty a termínu převodu se všemi potřebnými údaji a to nejpozději tři týdny dopředu. Ředitel školy může dohodnout s plátcem jiný termín úhrady po předložení písemné žádosti. V případě neuhrazení úplaty do 14 ti dnů po termínu splatnosti budou plátci písemně vyzváni k nápravě s oznámením, že žákovi může být ukončeno studium. V souvislosti s výběrem úplaty za vzdělávání vydá škola podle zákona nově přijímaným žákům písemné Rozhodnutí o školném ve dvojím vyhotovení. Tento doklad potvrdí plátce podpisem a žák ho odevzdá na začátku školního roku učiteli hlavního oboru.

Důvody pro poskytnutí slevy z úplaty za vzdělávání:

 1. v případě onemocnění žáka s trváním 4 týdnů po sobě jdoucích se poskytuje sleva na úplatě odpovídající částce za jeden měsíc a to po předložení lékařského potvrzení a písemné žádosti plátce
 2. stejné pravidlo jako v bodě 1) platí i v případě, že výuka neprobíhá z důvodu nepřítomnosti vyučujícího hlavního oboru trvající 4 týdny po sobě jdoucí
 3. bod 1 a 2 lze vzájemně kombinovat při dodržení období 4 týdnů po sobě jdoucích
 4. vyrovnání proběhne v následujícím platebním období – snížením předepsané platby
 5. v případě, že žák již v následujícím období nepokračuje ve studiu, vrátí škola plátci částku převodem na příslušný účet
 6. po předložení písemné žádosti se dále poskytuje sleva ve výši 30% z předepsané částky těm žákům, kteří studují v ZUŠ více oborů a mají ze Správy o sociálním zabezpečení potvrzení o tíživé finanční situaci rodiny
 7. slevu na úplatě za vzdělávání dále poskytuje ředitel těm žákům, kteří dosáhli vynikajících výsledků ve studiu – zejména přední umístění v národních kolech soutěží ZUŠ a podobně, o výši slevy rozhoduje výhradně ředitel ZUŠ

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu školního roku z jiných než zdravotních důvodů úplata za vzdělávání se nevrací.

Výchovná a jiná opatření

Zákon č. 561/2004 Sb., § 31,32

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly, nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ze školy. Kázeňské opatření nemá právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

Ředitel školy může v případě závažného porušení školního řádu a výše uvedeného zákona rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka ze školy. Toto rozhodnutí musí být učiněno do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu a to nejdéle na dobu jednoho roku. V případě opětovného porušení předepsaných norem může ředitel žáka vyloučit. Výjimkou je případ, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. Žák přestává být v tomto případě žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější

Zapůjčování materiálu v majetku školy a jiné opatření

Škola zapůjčuje pro osobní potřebu žáků následující materiál na základě řádně vyplněného zápůjčního listu:

Drobné hudební nástroje v omezeném množství dle možností školy, hudební, notový a jiný materiál v rámci výuky jednotlivých oborů. Hudební nástroje se zapůjčují zpravidla na dobu jednoho školního roku. Odpovědnost za zapůjčený materiál nese v plném rozsahu vypůjčitel, v případě nezletilých žáků jejich zákonný zástupce. Výše uvedený materiál v majetku školy je zapůjčován bezúplatně.

Zvláštní výhodou poskytovanou žákům ZUŠ je možnost přípravy na výuku ve vyhrazených prostorách školy. Tato činnost je plně v kompetenci a odpovědnosti třídních učitelů po dohodě s ředitelem školy.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

Zákon 561/2004 Sb., § 29

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťují ředitelství školy, její zaměstnanci, nebo osoby způsobilé k právním úkonům.

Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v době přímé vyučovací činnosti a zároveň poskytuje žákům potřebné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů žáků, ke kterým došlo v době jejich přítomnosti v areálu školy.

Škola neprovádí z důvodu individuálních rozvrhů hodin přímý pedagogický dozor na chodbách ZUŠ a neodpovídá za bezpečnost žáka na chodbách a mimo budovu ZUŠ při příchodu a odchodu žáků z vyučování. Výjimkou je čas příchodu žáků přípravného studia, 1. a 2. ročníku Hudební nauky, kdy je dozorem pověřený pracovník školy povinnen vyčkat se žáky na příchod vyučující.

Škola neodpovídá za osobní věci žáků odložené mimo učebny. Výjimkou jsou osobní věci žáků odložené v šatnách v době kolektivní výuky, kdy vyučující tuto šatnu zamyká. Ztrátu, nebo odcizení osobních věcí ohlásí žák učiteli příslušného oboru, nebo na ředitelství ZUŠ.

Ve škole je zakázána reklama, která je v rozporu s cílem a obsahem vzdělávání a reklama v oblasti prodeje výrobků ohrožujících zdraví, psychiku a morální vývoj žáků, nebo která propaguje výrobky ohrožující životní prostředí.

Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy a zároveň zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, nesmí být více než 25 žáků na jednu osobu. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje pověřená osoba bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před jeho zahájením. Po skončení akce pořádané školou si zajišťují bezpečnost žáků zákonní zástupci na předem určeném místě a v určeném čase. O výše uvedených skutečnostech informuje zákonné zástupce vyučující nejpozději 3 dny před konáním akce.

Účastníkem zájezdu do zahraničí může být žák školy, který splňuje podmínky potřebné pro vstup na území daného státu a má vyřízené všechny potřebné dokumenty a pojištění.

Tento zveřejněný školní řád je výňatek z platného šk. řádu, který je uložen na ředitelství školy a nabyl účinnosti dne 1. 9. 2008. Jirků Josef, ředitel ZUŠ