Úplata za vzdělání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a 2.

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • za 1. pololetí školního roku
 • za 2. pololetí školního roku do 15. února

Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu, bude dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 2 písm. d) studium žáka ukončeno.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Pokud žák navštěvuje více studijních zaměření, hradí úplatu za vzdělání za každé studijní zaměření.

Výše pololetní úplaty pro školní rok 2020/2021

Hudební obor

 • 1350,- Kč (individuální výuka)
 • 1150,- Kč (2 - 4 žáci ve skupině)
 • 1000,- Kč (kolektivní přípravné studium)

V této úplatě za vzdělávání je zahrnuta výuka hudební nauky, pěveckého sboru, komorní hry, čtyřruční hry, smyčcového a dechového orchestru a půjčování školních hudebních nástrojů ZDARMA.

Taneční obor

 • 800,- Kč (1 vyučovací hodina týdně)
 • 900,- Kč (2 vyučovací hodiny týdně)
 • 1000,- Kč (3 vyučovací hodiny týdně)

Výtvarný obor

 • 1100,- Kč (3 vyučovací hodiny týdně)

Literárně dramatický obor

 • 900,- Kč (2 vyučovací hodiny týdně)
 • 1000,- Kč (3 vyučovací hodiny týdně)

Studium pro dospělé - úhrada v plné výši neinvestičních nákladů na žáka (netýká se studenta, který se připravuje na povolání – platba jako žák ZUŠ)

Úplata za vzdělávání je hrazena převodem na bankovní účet školy 78-7915240207/0100.

Snížení úplaty za vzdělávání je stanoveno ve Vnitřním řádě pro žáky ZUŠ Gustava Mahlera Hmpolec.