Úplata za vzdělání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a 2.

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • za 1. pololetí školního roku (září - leden) vždy k 15. září
 • za 2. pololetí školního roku (únor - červen) vždy k 15. lednu

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve lhůtě stanovené ředitelem školy, bude na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. § 7, odst. 2 písmeno d, studium žáka ukončeno.

Pokud žák navštěvuje více studijních zaměření, hradí úplatu za vzdělání za každé studijní zaměření.

Úplatu za vzdělávání uhraďte převodem na bankovní účet školy 78-7915240207/0100.

Snížení úplaty za vzdělávání je stanoveno ve Školním řádě ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec.

Výše pololetní úplaty pro školní rok 2023/2024

Uváděné částky jsou poplatky za 1 kalendářní měsíc výuky.

Vyučovací hodina má 45 min.

Hudební obor

 • individuální výuka 1 vyuč. hod. týdně: 270,- Kč
 • skupinová výuka (2 - 4 žáci ve skupině) 1 vyuč. hod. týdně: 230,- Kč
 • kolektivní přípravné studium 1 vyuč. hod. týdně: 200,- Kč

Výuka hudební nauky, pěveckého sboru, komorní a souborové či orchestrální hry je hrazena v rámci úplaty za vzdělávání daného studijního zaměření.

Taneční obor

 • 1x za týden 1 vyuč. hod.: 160,- Kč
 • 1x za týden 2 vyuč. hod.: 180,- Kč
 • 1x za týden 3 vyuč. hod.: 200,- Kč

Výtvarný obor

 • 1x za týden 3 vyuč. hod.: 220,- Kč

Literárně dramatický obor

 • 1x za týden 2 vyuč. hod.: 180,- Kč
 • 1x za týden 3 vyuč. hod.: 200,- Kč

Studium pro dospělé - úhrada v plné výši neinvestičních nákladů na žáka (netýká se studenta, který se připravuje na povolání, a který pak hradí úplatu jako žák ZUŠ)

Půjčovné školních nástrojů je bezúplatné. Berte však na vědomí, že z důvodu omezeného počtu školních nástrojů je nástroj zapůjčen pouze na jeden školní rok.

Soubory ke stažení: