Statut umělecké rady

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelství školy. Je složena ze zástupců pedagogického sboru, které jmenuje ředitel školy.

Vyjadřuje se ke všem záležitostem souvisejících s uměleckou činností školy.

Posláním umělecké rady (dále UR) je soustavná péče o udržení a zvyšování umělecké úrovně školy. Předkládá ředitelství své náměty, doporučení a požadavky.

Členy UR jsou:

  • za hudební obor - Dagmar Klapková, Tomáš Vodrážka, Eva Eremková, Martin Dvořák, Petra Kopecká, Bohdan Petrovič, Josef Jirků, Dita Urbánková Čeledová
  • za taneční obor- Eva Eremková
  • za výtvarný obor - Eva Moravcová

Práva a povinnosti UR

UR má právo vyjadřovat se ke všem záležitostem týkajících se umělecké činnosti školy a podílí se na přípravě a organizaci soutěží ZUŠ. O každém svém jednání pořizuje UR zápis. Zároveň tento zápis zveřejní tak, aby se s ním mohl seznámit každý zaměstnanec školy.

UR se schází na základě podnětu ředitele školy, v případě potřeby může svolat mimořádnou schůzi UR kterýkoliv z jejich členů. Povinností UR je zúčastňovat se prezentací oborů, koncertů, výstav a vystoupení ZUŠ.

Členství a volba UR

Účast v UR je dobrovolná.
Funkční období UR je jeden rok.
Po uplynutí této doby potvrzuje ředitel stávající členy UR nebo jmenuje nové členy UR.

Statut UR je platný od 1. 9. 2013

Jirků Josef, ředitel ZUŠ
MgA. Dita Urbánková Čeledová, zástupce ředitele