Organizace výuky v ZUŠ do konce školního roku

Aktuální informace o výuce, talentové zkoušky, hodnocení žáků atd.

Vážení rodiče,

na základě návrhu Vlády ČR na uvolnění škol a školských zařízení můžeme od 11. května 2020 zahájit výuku za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ.
Dle ustanovení ředitelství školy a v souladu s hygienickými pokyny MŠMT rozhoduje o organizaci výuky v jednotlivých třídách učitel. O způsobu výuky a rozvrhu hodin bude zákonné zástupce žáka informovat nejpozději do 7. 5. 2020.

Zákonný zástupce žáka rozhodne o tom, zda bude žák pokračovat v distanční výuce nebo zda bude výuka probíhat za osobní přítomnosti žáka ve škole.
Žák může nastoupit do výuky pouze za předpokladu, že donese zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu - stáhněte si zde.
Při vstupu do jednotlivých tříd je povinnost žáka mít nasazenou roušku a ošetřit si ruce dezinfekcí.

Zákonný zástupce žáka je povinen ohlásit ředitelství školy a vyučujícímu předmětu jakoukoliv změnu zdravotního stavu svého dítěte.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žádáme žáky, aby se nezdržovali na chodbách, do výuky chodili v přesně domluvený čas a po skončení výuky neprodleně opustili budovu školy. Samozřejmostí je přísné dodržování všech hygienických opatření – nošení roušky, dodržování odstupu 2 metry a pravidelná desinfekce rukou!

Taneční obor - prezenční výuka začíná 1. 6. 2020.
Literárně dramatický obor - prezenční výuka začíná 29. 5. 2020

Výuka ve výtvarném oboru a kolektivní výuka v hudebním oboru (hudební nauka, soubory, orchestry a pěvecké sbory) bude nadále pokračovat distančním způsobem.

Všechny naplánované akce ZUŠ jsou do konce školního roku zrušeny.
Rozhodnutím ředitele školy se pro školní rok 2019/2020 ruší postupové zkoušky.

Klasifikace za druhé pololetí

  • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.
  • Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).
  • Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, plnění úkolů, samostatnou práci žáků, samostudium a výsledky v průběhu vzdělávání na dálku.

Talentové zkoušky

Zájemci o studium se přihlašují výhradně elektronicky do systému IZUŠ. Podávání přihlášek na školní rok 2020/2021 je možné pouze do 18. května 2020! Přihlášky podané po termínu uzávěrky budou v systému IZUŠ evidovány až na další školní rok.

Talentové zkoušky do hudebního oboru proběhnou v týdnu 8. – 10. června 2020.

Zákonní zástupci vybraných žáků budou k talentové zkoušce pozváni telefonicky. Pro výběr je rozhodující datum podání přihlášky a volné kapacity studijního zaměření.

Informace o talentových zkouškách do VO, TO, LDO budou zveřejněny později. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020.
Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat na IZUŠ a na webových stránkách školy.

V souvislosti s pandemií se můžou veškeré výše uvedené informace změnit. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Soubory ke stažení: