Organizace výuky v ZUŠ G. Mahlera Humpolec aktuálně

Informace ke způsobu výuky květen, červen 2021

Prezenční individuální výuka v hudebním oboru probíhá dle rozvrhů.

Hudební nauka

Od 31.května bude výuka všech ročníků hudební nauky vyučována prezenčně. Vzhledem k epidemickým opatřením bude organizována rotačním způsobem střídáním do počtu 10 žáků ve skupině. O způsobu střídání žáků budou rodiče informováni vyučujícím hudební nauky daného ročníku.

Výuka výtvarného, tanečního, literárně dramatického oboru a kolektivních předmětů

je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování, je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek:
žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání

Prezenční výuka probíhá s ochranou dýchacích cest. Učitelé a žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni mít řádně nasazenou roušku nebo respirátor (žáci ZŠ chirurgická rouška nebo respirátor, žáci SŠ a učitelé respirátor FFP2 nebo nano rouška. Učitelé zpěvu a dechových nástrojů při výuce, kdy žáci nemohou používat
ochranné prostředky dýchacích cest, postupují dle pokynů ředitelství školy.
Vstup do budovy bez uvedené ochrany dýchacích cest je zakázán.

Žáci při individuální výuce nejsou testováni.