Hygienická opatření vzhledem ke COVID-19 pro ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci

Aktualizované a vydané 4. 9. 2020

Opatření je vypracováno v souladu s manuálem vydaným MŠMT a zároveň zohledňuje aktuální epidemiologickou situaci.

Vstup do budovy školy bude od 1. 9. 2020 až do odvolání umožněn pouze s rouškou (týká se jak zaměstnanců, tak žáků školy).

V týdnu od 7. 9. 2020 až do odvolání je zakázán vstup do budovy školy dospělým (vyjma žáků školy a zaměstnanců) nebo doprovázejícím osobám. V neodkladných záležitostech je vstup povolen pouze s rouškou a na nezbytně nutnou dobu.

Při vstupu do jednotlivých tříd je povinnost mít nasazenou roušku a ošetřit ruce dezinfekcí.
O nošení roušek ve třídě rozhoduje vždy učitel předmětu. Před vstupem do učebny je povinnost se přezout.

Zákonný zástupce žáka je povinen ohlásit vyučujícímu předmětu jakoukoliv změnu zdravotního stavu svého dítěte.
V případě návratu žáka ze zahraniční dovolené je zákonný zástupce žáka povinen o této skutečnosti informovat učitele předmětu, který rozhodne, zda bude výuka v následujících deseti dnech probíhat distančním nebo prezenčním způsobem.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

V případě zjištění výše uvedených příznaků u žáka bude škola postupovat v souladu s nařízením MŠMT:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Akce ZUŠ
Kulturní akce, které jsou naplánované na školní rok 2020/2021, mohou být kdykoliv z důvodu šíření onemocnění COVID-19 zrušeny, sledujte webové stránky školy nebo informační systém iZUŠ.
Na všechny koncerty a vystoupení pořádané ZUŠ je povinnost nošení roušky pro diváky, žáky a pedagogy. Bez roušky nebude nikdo na akci vpuštěn!
Roušku nemusí mít pouze žák nebo učitel během účinkování na pódiu.

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19 se můžou veškeré výše uvedené informace změnit. Sledujte, prosím, webové stránky školy.