Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor v ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec je novinkou školního roku 2017/2018.

Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem s využitím loutkářských prostředků (materiál, předmět, různé druhy figurativních loutek, masky apod.).

Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k inscenačnímu procesu, k vytváření divadelního nebo přednesového tvaru inscenace, od tvorby drobných literárních útvarů až po vytváření scénářů atp. Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat k zadané předloze. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma) zohledňující žákův rozvoj. Předpokladem této práce je volba přiměřené předlohy, jejích uměleckých a myšlenkových kvalit, které se žáci při hlubším seznamování s literaturou učí rozeznávat a hodnotit. Při výuce je dbáno na kulturu projevu, na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků pro sdělování.

Veškerá výuka, zvláště u malých dětí, probíhá zábavnou formou hry. Starší žáci pracují na svých divadelních projektech a inscenacích.

Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru je tvořen školními výstupy, které jsou naplňovány ve dvou vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastech - Interpretace a tvorba a Recepce a reflexe dramatického umění.

Literárně-dramatický obor tvoří také Přednes. V předmětu Přednes je budován vztah k literatuře a její interpretaci, postupně se žák
seznamuje s různými formami literárního jazyka a učí se chápat jeho specifika. Prostřednictvím mluvních cvičení a her si osvojuje interpretační dovednosti jako základ pro vlastní osobitý a tvůrčí projev.

Výuka probíhá v rozsahu dvou hodin týdně.

  • Literárně dramatický obor