Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Základní umělecká škola Humpolec

Posláním hudebního oboru na ZUŠ Gustava Mahlera je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit se v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vychovat mladého člověka schopného vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu, s určitým měřítkem hodnot a vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí: Hudební interpretace a tvorba a Recepce a reflexe hudby.

V oblasti Hudební interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj, zpěv, popřípadě hudební kompoziční techniku – skladbu. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvijí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře. Později může uplatnit získané znalosti a nadání v oblasti improvizace, využívání moderních technologií v hudbě atp.

Vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba se v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky (sólová hra na nástroj nebo zpěv) a v podobě kolektivní výuky (hra v orchestru, komorní hra, čtyřruční hra souborová hra…).

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji se tak vcítit do uměleckého díla. Recepce a reflexe hudby se realizuje v podobě kolektivní výuky. Na ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci je tato oblast naplňována v předmětu Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.

  • Základní umělecká škola Humpolec
  • Základní umělecká škola Humpolec
  • Základní umělecká škola Humpolec